Zákon o zbraniach a strelive č.190/2003 Z.z.

NOVELA ZÁKONA O ZBRANIACH A STRELIVE

 

Dňa 1.2.2022 nadobudla účinnosť veľmi diskutovaná novela zákona č. 190/2003 Z.z. Jej komletné zapracované znenie nájdete TU.

 

NOVINKY A TERMÍNY PRE DRŽITEĽOV ZBRANÍ
 
-Od 1. februára 2022 je účinná novela zákona č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive. S cieľom upozorniť na zmeny držiteľov zbrojných licencií, zbrojných preukazov a držiteľov určitých druhov strelných zbraní dávame do pozornosti nové povinnosti.
 
-Držiteľ, ktorý má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň, na ktorej držanie nebolo potrebné pred účinnosťou novely zákona (pred 31. januárom 2022) mať zbrojný preukaz, zbrojnú licenciu alebo zaevidovanie zbrane a od 1. februára 2022 sa zbrojný preukaz, zbrojná licencia alebo zaevidovanie zbrane vyžaduje, môže požiadať o vydanie zbrojného preukazu, zbrojnej licencie alebo o zaevidovanie zbrane do 31. januára 2023, pričom do tohto dátumu sa považuje držba zbrane za legálnu.
 
-Držiteľ, ktorý má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň kategórie A, na ktorej držanie nebolo potrebné mať pred účinnosťou novely zákona výnimku udelenú ministerstvom, sa považuje za osobu, ktorej bola udelená výnimka na túto zbraň. Tu platí podmienka, aby bola osoba držiteľom zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, ktorá oprávňuje nadobudnutie a držbu takejto zbrane. Ak nie je k 1. februáru 2022 držiteľom takejto skupiny zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, môže o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie požiadať do 31. januára 2023. Ak nepožiada o takúto skupinu zbrojného preukazu alebo zbrojnej licencie, alebo mu policajný útvar zbrojný preukaz alebo zbrojnú licenciu nevydá, výnimka na držanie zbrane kategórie A dňom 1. februára 2023 zanikne.
 
-Držiteľ, ktorý má k 1. februáru 2022 v držbe zbraň zaradenú od 1. februára 2022 medzi zbrane kategórie A uvedené v § 4 ods. 2 písm. l) až q), je povinný oznámiť policajnému útvaru držbu takejto zbrane do 30. júna 2022. Jedná sa o tieto zbrane:
 
-samonabíjacia palná zbraň, ktorá bola upravená zo samočinnej zbrane,
 
-krátka samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, 
 
-dlhá samonabíjacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je jej súčasťou zásobovacie zariadenie alebo je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov, 
 
-krátka opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 21 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 20 nábojov, 
 
-dlhá opakovacia palná zbraň na strelivo so stredovým zápalom, ktorá umožňuje vystrelenie viac ako 11 nábojov bez dobíjania, ak je do nej vložené zásobovacie zariadenie s kapacitou väčšou ako 10 nábojov.
 
-dlhá samonabíjacia palná zbraň, ktorú možno bez straty funkčnosti skrátiť na dĺžku menšiu ako 600 mm prostredníctvom sklopnej pažby, teleskopickej pažby alebo inej pažby, ktorú možno odstrániť bez použitia technických prostriedkov.
 
-Výnimka na nadobudnutie vlastníctva a na držanie zbrane kategórie A vydaná do 31. januára 2022, sa považuje za výnimku podľa nového zákona len na zbrane, ktoré boli zaevidované na základe výnimky do 31. marca 2022. Na ostatné nezaevidované zbrane výnimka zaniká. 
 
Bližšie informácie sú uvedené na stránke https://www.minv.sk/?zbrane-a-strelivo
 
Ďalšie dôležité informácie s odpoveďami na najčastejšie otázky nájdete na: